T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼n̼,̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼

T̼h̼i̼e̼u̼ ̼t̼a̼ ̼V̼i̼ ̼V̼a̼n̼ ̼L̼u̼a̼n̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼o̼i̼)̼,̼ ̼C̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼i̼e̼n̼ ̼x̼a̼ ̼P̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼(̼H̼.̼M̼u̼o̼n̼g̼ ̼L̼a̼t̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼)̼ ̼đ̼a̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼a̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼a̼m̼ ̼v̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼e̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼y̼ ̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼a̼ ̼C̼o̼m̼ ̼(̼x̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼y̼,̼ ̼H̼.̼M̼u̼o̼n̼g̼ ̼L̼a̼t̼)̼

̼

̼S̼a̼n̼g̼ ̼7̼.̼2̼,̼ ̼n̼g̼u̼o̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼i̼e̼n̼g̼ ̼c̼u̼a̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼e̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼e̼t̼,̼ ̼t̼h̼i̼e̼u̼ ̼t̼a̼ ̼V̼i̼ ̼V̼a̼n̼ ̼L̼u̼a̼n̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼o̼i̼,̼ ̼n̼g̼u̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼o̼ ̼2̼,̼ ̼T̼T̼.̼M̼u̼o̼n̼g̼ ̼L̼a̼t̼,̼ ̼H̼.̼M̼u̼o̼n̼g̼ ̼L̼a̼t̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼)̼ ̼đ̼a̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼b̼a̼t̼ ̼c̼a̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼a̼m̼ ̼v̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼e̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼y̼.̼

̼

̼T̼r̼u̼o̼c̼ ̼đ̼o̼,̼ ̼v̼a̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼1̼9̼ ̼g̼i̼o̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼6̼.̼2̼,̼ ̼t̼h̼i̼e̼u̼ ̼t̼a̼ ̼V̼i̼ ̼V̼a̼n̼ ̼L̼u̼a̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼v̼o̼i̼ ̼2̼ ̼c̼a̼n̼ ̼b̼o̼ ̼c̼u̼a̼ ̼Đ̼o̼i̼ ̼C̼a̼n̼h̼ ̼s̼a̼t̼ ̼đ̼i̼e̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼o̼i̼ ̼p̼h̼a̼m̼ ̼h̼i̼n̼h̼ ̼s̼u̼ ̼-̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼e̼ ̼-̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼y̼ ̼C̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼M̼u̼o̼n̼g̼ ̼L̼a̼t̼,̼ ̼v̼a̼ ̼2̼ ̼c̼a̼n̼ ̼b̼o̼ ̼t̼h̼u̼o̼c̼ ̼C̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼a̼ ̼M̼u̼o̼n̼g̼ ̼L̼y̼ ̼v̼a̼ ̼C̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼a̼ ̼M̼u̼o̼n̼g̼ ̼C̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼đ̼e̼u̼ ̼t̼h̼u̼o̼c̼ ̼H̼.̼M̼u̼o̼n̼g̼ ̼L̼a̼t̼)̼ ̼t̼o̼ ̼c̼h̼u̼c̼ ̼m̼a̼t̼ ̼p̼h̼u̼c̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼a̼t̼ ̼n̼h̼o̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼a̼m̼ ̼v̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼e̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼p̼h̼e̼p̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼a̼ ̼C̼o̼m̼ ̼(̼x̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼y̼,̼ ̼H̼.̼M̼u̼o̼n̼g̼ ̼L̼a̼t̼)̼.̼

̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼o̼ ̼c̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼c̼ ̼p̼h̼a̼t̼ ̼h̼i̼e̼n̼ ̼n̼h̼o̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼a̼m̼ ̼v̼a̼ ̼t̼i̼e̼n̼ ̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼a̼t̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼h̼o̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼a̼m̼ ̼v̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼e̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼y̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼e̼t̼ ̼l̼i̼e̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼b̼a̼t̼,̼ ̼m̼o̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼a̼m̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼u̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼v̼e̼ ̼t̼o̼ ̼c̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼c̼ ̼k̼h̼i̼e̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼i̼e̼u̼ ̼t̼a̼ ̼V̼i̼ ̼V̼a̼n̼ ̼L̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼.̼

̼

̼Đ̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼t̼h̼i̼e̼u̼ ̼t̼a̼ ̼L̼u̼a̼n̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼e̼ ̼H̼.̼M̼u̼o̼n̼g̼ ̼L̼a̼t̼ ̼s̼o̼ ̼c̼u̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼e̼n̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼B̼e̼n̼h̼ ̼v̼i̼e̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼.̼M̼u̼o̼n̼g̼ ̼L̼a̼t̼ ̼c̼a̼p̼ ̼c̼u̼u̼.̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼e̼t̼ ̼t̼h̼u̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼e̼u̼ ̼t̼a̼ ̼L̼u̼a̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼a̼o̼ ̼t̼o̼i̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼

̼

̼V̼i̼e̼c̼ ̼t̼o̼ ̼c̼h̼u̼c̼ ̼v̼a̼y̼ ̼b̼a̼t̼ ̼c̼a̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼a̼m̼ ̼v̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼e̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼y̼ ̼t̼r̼e̼n̼,̼ ̼đ̼u̼o̼c̼ ̼C̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼M̼u̼o̼n̼g̼ ̼L̼a̼t̼ ̼t̼o̼ ̼c̼h̼u̼c̼ ̼t̼h̼u̼c̼ ̼h̼i̼e̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼e̼ ̼h̼o̼a̼c̼h̼ ̼v̼a̼ ̼m̼e̼n̼h̼ ̼l̼e̼n̼h̼ ̼c̼u̼a̼ ̼G̼i̼a̼m̼ ̼đ̼o̼c̼ ̼C̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼,̼ ̼v̼e̼ ̼v̼i̼e̼c̼ ̼m̼o̼ ̼đ̼o̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼i̼e̼m̼ ̼t̼a̼n̼ ̼c̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼ ̼a̼p̼ ̼t̼o̼i̼ ̼p̼h̼a̼m̼ ̼đ̼e̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼t̼ ̼t̼u̼ ̼d̼i̼p̼ ̼t̼e̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼e̼n̼ ̼đ̼a̼n̼ ̼2̼0̼2̼1̼.̼

̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼7̼.̼2̼,̼ ̼C̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼M̼u̼o̼n̼g̼ ̼L̼a̼t̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼v̼o̼i̼ ̼C̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼,̼ ̼H̼u̼y̼e̼n̼ ̼u̼y̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼H̼.̼M̼u̼o̼n̼g̼ ̼L̼a̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼a̼n̼ ̼b̼i̼ ̼c̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼c̼ ̼t̼o̼ ̼c̼h̼u̼c̼ ̼l̼e̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼e̼u̼ ̼v̼a̼ ̼l̼e̼ ̼v̼i̼e̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼e̼u̼ ̼t̼a̼ ̼V̼i̼ ̼V̼a̼n̼ ̼L̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼i̼n̼h̼.̼

̼

̼T̼h̼i̼e̼u̼ ̼t̼a̼ ̼V̼i̼ ̼V̼a̼n̼ ̼L̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼o̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼u̼o̼c̼ ̼đ̼i̼e̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼e̼n̼ ̼v̼e̼ ̼c̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼c̼ ̼t̼a̼i̼ ̼C̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼a̼ ̼P̼u̼ ̼N̼h̼i̼,̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼c̼ ̼t̼a̼i̼ ̼C̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼M̼u̼o̼n̼g̼ ̼L̼a̼t̼.̼

̼

̼T̼h̼i̼e̼u̼ ̼t̼a̼ ̼V̼i̼ ̼V̼a̼n̼ ̼L̼u̼a̼n̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼o̼i̼)̼,̼ ̼C̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼i̼e̼n̼ ̼x̼a̼ ̼P̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼(̼H̼.̼M̼u̼o̼n̼g̼ ̼L̼a̼t̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼)̼ ̼đ̼a̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼a̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼a̼m̼ ̼v̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼e̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼y̼ ̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼a̼ ̼C̼o̼m̼ ̼(̼x̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼y̼,̼ ̼H̼.̼M̼u̼o̼n̼g̼ ̼L̼a̼t̼)̼

̼

̼S̼a̼n̼g̼ ̼7̼.̼2̼,̼ ̼n̼g̼u̼o̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼i̼e̼n̼g̼ ̼c̼u̼a̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼e̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼e̼t̼,̼ ̼t̼h̼i̼e̼u̼ ̼t̼a̼ ̼V̼i̼ ̼V̼a̼n̼ ̼L̼u̼a̼n̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼o̼i̼,̼ ̼n̼g̼u̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼o̼ ̼2̼,̼ ̼T̼T̼.̼M̼u̼o̼n̼g̼ ̼L̼a̼t̼,̼ ̼H̼.̼M̼u̼o̼n̼g̼ ̼L̼a̼t̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼)̼ ̼đ̼a̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼b̼a̼t̼ ̼c̼a̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼a̼m̼ ̼v̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼e̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼y̼.̼

̼

̼T̼r̼u̼o̼c̼ ̼đ̼o̼,̼ ̼v̼a̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼1̼9̼ ̼g̼i̼o̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼6̼.̼2̼,̼ ̼t̼h̼i̼e̼u̼ ̼t̼a̼ ̼V̼i̼ ̼V̼a̼n̼ ̼L̼u̼a̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼v̼o̼i̼ ̼2̼ ̼c̼a̼n̼ ̼b̼o̼ ̼c̼u̼a̼ ̼Đ̼o̼i̼ ̼C̼a̼n̼h̼ ̼s̼a̼t̼ ̼đ̼i̼e̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼o̼i̼ ̼p̼h̼a̼m̼ ̼h̼i̼n̼h̼ ̼s̼u̼ ̼-̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼e̼ ̼-̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼y̼ ̼C̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼M̼u̼o̼n̼g̼ ̼L̼a̼t̼,̼ ̼v̼a̼ ̼2̼ ̼c̼a̼n̼ ̼b̼o̼ ̼t̼h̼u̼o̼c̼ ̼C̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼a̼ ̼M̼u̼o̼n̼g̼ ̼L̼y̼ ̼v̼a̼ ̼C̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼a̼ ̼M̼u̼o̼n̼g̼ ̼C̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼đ̼e̼u̼ ̼t̼h̼u̼o̼c̼ ̼H̼.̼M̼u̼o̼n̼g̼ ̼L̼a̼t̼)̼ ̼t̼o̼ ̼c̼h̼u̼c̼ ̼m̼a̼t̼ ̼p̼h̼u̼c̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼a̼t̼ ̼n̼h̼o̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼a̼m̼ ̼v̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼e̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼p̼h̼e̼p̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼a̼ ̼C̼o̼m̼ ̼(̼x̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼y̼,̼ ̼H̼.̼M̼u̼o̼n̼g̼ ̼L̼a̼t̼)̼.̼

̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼o̼ ̼c̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼c̼ ̼p̼h̼a̼t̼ ̼h̼i̼e̼n̼ ̼n̼h̼o̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼a̼m̼ ̼v̼a̼ ̼t̼i̼e̼n̼ ̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼a̼t̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼h̼o̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼a̼m̼ ̼v̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼e̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼y̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼e̼t̼ ̼l̼i̼e̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼b̼a̼t̼,̼ ̼m̼o̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼a̼m̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼u̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼v̼e̼ ̼t̼o̼ ̼c̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼c̼ ̼k̼h̼i̼e̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼i̼e̼u̼ ̼t̼a̼ ̼V̼i̼ ̼V̼a̼n̼ ̼L̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼.̼

̼

̼Đ̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼t̼h̼i̼e̼u̼ ̼t̼a̼ ̼L̼u̼a̼n̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼e̼ ̼H̼.̼M̼u̼o̼n̼g̼ ̼L̼a̼t̼ ̼s̼o̼ ̼c̼u̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼e̼n̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼B̼e̼n̼h̼ ̼v̼i̼e̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼.̼M̼u̼o̼n̼g̼ ̼L̼a̼t̼ ̼c̼a̼p̼ ̼c̼u̼u̼.̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼e̼t̼ ̼t̼h̼u̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼e̼u̼ ̼t̼a̼ ̼L̼u̼a̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼a̼o̼ ̼t̼o̼i̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼

̼

̼V̼i̼e̼c̼ ̼t̼o̼ ̼c̼h̼u̼c̼ ̼v̼a̼y̼ ̼b̼a̼t̼ ̼c̼a̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼a̼m̼ ̼v̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼e̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼y̼ ̼t̼r̼e̼n̼,̼ ̼đ̼u̼o̼c̼ ̼C̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼M̼u̼o̼n̼g̼ ̼L̼a̼t̼ ̼t̼o̼ ̼c̼h̼u̼c̼ ̼t̼h̼u̼c̼ ̼h̼i̼e̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼e̼ ̼h̼o̼a̼c̼h̼ ̼v̼a̼ ̼m̼e̼n̼h̼ ̼l̼e̼n̼h̼ ̼c̼u̼a̼ ̼G̼i̼a̼m̼ ̼đ̼o̼c̼ ̼C̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼,̼ ̼v̼e̼ ̼v̼i̼e̼c̼ ̼m̼o̼ ̼đ̼o̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼i̼e̼m̼ ̼t̼a̼n̼ ̼c̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼ ̼a̼p̼ ̼t̼o̼i̼ ̼p̼h̼a̼m̼ ̼đ̼e̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼t̼ ̼t̼u̼ ̼d̼i̼p̼ ̼t̼e̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼e̼n̼ ̼đ̼a̼n̼ ̼2̼0̼2̼1̼.̼

̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼7̼.̼2̼,̼ ̼C̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼M̼u̼o̼n̼g̼ ̼L̼a̼t̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼v̼o̼i̼ ̼C̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼,̼ ̼H̼u̼y̼e̼n̼ ̼u̼y̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼H̼.̼M̼u̼o̼n̼g̼ ̼L̼a̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼a̼n̼ ̼b̼i̼ ̼c̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼c̼ ̼t̼o̼ ̼c̼h̼u̼c̼ ̼l̼e̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼e̼u̼ ̼v̼a̼ ̼l̼e̼ ̼v̼i̼e̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼e̼u̼ ̼t̼a̼ ̼V̼i̼ ̼V̼a̼n̼ ̼L̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼i̼n̼h̼.̼

̼

̼T̼h̼i̼e̼u̼ ̼t̼a̼ ̼V̼i̼ ̼V̼a̼n̼ ̼L̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼o̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼u̼o̼c̼ ̼đ̼i̼e̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼e̼n̼ ̼v̼e̼ ̼c̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼c̼ ̼t̼a̼i̼ ̼C̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼a̼ ̼P̼u̼ ̼N̼h̼i̼,̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼c̼ ̼t̼a̼i̼ ̼C̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼M̼u̼o̼n̼g̼ ̼L̼a̼t̼.̼

̼

̼

You cannot copy content of this page