Gia Đình

S̼ả̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼3̼0̼ ̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼B̼ị̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼N̼g̼ư̼n̼g̼ ̼N̼ã̼o̼,̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼T̼i̼m̼ ̼T̼h̼a̼i̼ ̼B̼á̼c̼ ̼S̼ĩ̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼Đ̼i̼ ̼P̼h̼ẫ̼u̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼K̼ỳ̼ ̼T̼í̼c̼h̼ ̼C̼ứ̼u̼ ̼C̼ả̼ ̼M̼ẹ̼ ̼L̼ẫ̼n̼ ̼C̼o̼n̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼…

Đời Sống

X̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼!̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼…