Đời Sống

V̼ụ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼:̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼…

Đời Sống

C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼1̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼k̼h̼ư̼ớ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼í̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼…

Đời Sống

H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼:̼ ̼”̼C̼á̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼”̼

̼K̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼…

Đời Sống

B̼ố̼ ̼ⅿ̼ẹ̼ ̼ɠ̼ụ̼ƈ̼ ̼ռ̼ɠ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼n̼ ̼t̼ɾ̼ʌ̼ἰ̼ ̼q̼ᴜ̼ʌ̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼:̼ ̼‘̼M̼o̼n̼g̼ ̼ţ̼ư̼ơ̼n̼ɠ̼ ̼ℓ̼ʌ̼ι̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼ʋ̼ấ̼ţ̼ ̼ʋ̼ả̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼’̼

̼M̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼u̼m̼ ̼v̼ầ̼y̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼…

Đời Sống

D̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼

̼N̼a̼m̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼…