L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼:̼

P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼.i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼ó̼p̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼.a̼o̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼.ứ̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼.ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼.i̼ ̼s̼.ả̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼é̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼q̼.u̼a̼n̼ ̼h̼.ệ̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼ ̼d̼.ụ̼c̼.̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼.̼9̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼H̼.̼B̼ả̼o̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼.ố̼ ̼ý̼ ̼g̼.â̼y̼ ̼t̼.h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼.c̼h̼,̼ ̼c̼ư̼.ỡ̼n̼g̼ ̼d̼.â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼.ớ̼p̼ ̼t̼à̼.i̼ ̼s̼.ả̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼1̼.̼9̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼H̼.̼B̼ả̼o̼ ̼L̼â̼m̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼K̼.̼P̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼H̼.̼B̼ả̼o̼ ̼L̼â̼m̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼1̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼.a̼o̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼.ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼.â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼.ư̼ớ̼p̼ ̼t̼.à̼i̼ ̼s̼.ả̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼P̼.̼L̼ộ̼c̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼T̼P̼.̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼n̼.h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼.h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼.h̼ế̼,̼ ̼b̼.ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

̼N̼.ạ̼n̼ ̼n̼h̼.â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼6̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼H̼.̼B̼ả̼o̼ ̼L̼â̼m̼)̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼.á̼ ̼1̼1̼ ̼t̼r̼i̼.ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼3̼ ̼t̼r̼.i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼.ợ̼ ̼8̼ ̼t̼r̼.i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼1̼1̼.̼9̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼P̼.̼L̼ộ̼c̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼.a̼o̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼i̼P̼h̼o̼n̼e̼ ̼1̼2̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼.i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼2̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼é̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ị̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼.a̼o̼ ̼c̼.ứ̼a̼ ̼1̼ ̼n̼.h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼n̼.h̼â̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼.â̼y̼ ̼á̼.n̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼.ầ̼m̼ ̼m̼.á̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼é̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼q̼.u̼a̼n̼ ̼h̼.ệ̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼ ̼d̼.ụ̼c̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼.ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼.â̼m̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼2̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼.í̼ ̼m̼.ậ̼t̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼.ầ̼u̼ ̼c̼.ứ̼u̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼.ố̼n̼g̼ ̼c̼.h̼ế̼,̼ ̼b̼.ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼.ô̼n̼g̼ ̼a̼.n̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼I̼I̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼T̼P̼.̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼.ị̼ ̼t̼h̼.ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼.n̼g̼.̼