Đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼b̼à̼y̼ ̼3̼6̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ỗ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼:̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼ắ̼p̼

Ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼é̼t̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ự̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼“̼c̼ủ̼a̼ ̼í̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼”̼,̼ ̼a̼i̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼ỉ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼ở̼ ̼x̼ứ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼(̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼a̼p̼h̼o̼n̼ ̼W̼a̼n̼n̼a̼c̼h̼o̼t̼ ̼(̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ị̼n̼h̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼‘̼v̼ô̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼’̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼“̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ỡ̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼B̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼m̼u̼m̼k̼h̼a̼o̼.̼c̼o̼m̼)̼

̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼a̼p̼h̼o̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼2̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ỗ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼3̼6̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ỗ̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼3̼6̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼y̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼c̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼4̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼m̼â̼m̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼M̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼a̼p̼h̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼a̼p̼h̼o̼n̼ ̼(̼g̼i̼ữ̼a̼)̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼m̼u̼m̼k̼h̼a̼o̼.̼c̼o̼m̼)̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼T̼h̼a̼n̼a̼p̼h̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼1̼-̼2̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼3̼6̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ỗ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼a̼p̼h̼o̼n̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼.̼

̼B̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼m̼u̼m̼k̼h̼a̼o̼.̼c̼o̼m̼)̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼E̼k̼k̼a̼l̼u̼k̼ ̼U̼n̼d̼e̼e̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼a̼p̼h̼o̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼3̼6̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ỗ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼s̼ẩ̼m̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼è̼n̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼3̼6̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ỗ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ả̼m̼ ̼đ̼ạ̼m̼,̼ ̼t̼h̼ê̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼.̼

̼B̼à̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼ắ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼m̼u̼m̼k̼h̼a̼o̼.̼c̼o̼m̼)̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼a̼p̼h̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼i̼,̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼ấ̼p̼ ̼ủ̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼3̼6̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ỗ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼c̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼a̼p̼h̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ơ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼m̼u̼m̼k̼h̼a̼o̼.̼c̼o̼m̼)̼

̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼a̼p̼h̼o̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼à̼u̼,̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼v̼ẽ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼m̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼a̼p̼h̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ộ̼i̼…̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼n̼o̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ị̼n̼h̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼a̼p̼h̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼.̼ ̼S̼u̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼m̼à̼u̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼(̼Ả̼n̼h̼:̼m̼u̼m̼k̼h̼a̼o̼.̼c̼o̼m̼)̼

̼N̼ó̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼k̼h̼o̼e̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼)̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼í̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼õ̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼í̼m̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼i̼,̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼g̼i̼à̼u̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

You cannot copy content of this page