Sức Khỏe

N̼g̼à̼y̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼ẻ̼o̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼ᴀ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼â̼n̼

̼B̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼T̼ế̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ă̼n̼…

Sức Khỏe

C̼a̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼

̼S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼…

Sức Khỏe

S̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼

̼B̼ả̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼6̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼…