Gia Đình

Bé̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼

x S̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼N̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼…

Gia Đình

V̼ợ̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼n̼h̼á̼t̼:̼ ̼N̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ẩ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼…

Gia Đình

M̼â̼u̼ ̼T̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼V̼ợ̼,̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼G̼à̼i̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼à̼o̼ ̼C̼á̼n̼h̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼N̼ằ̼m̼ ̼C̼h̼ờ̼ ̼X̼e̼m̼ ̼V̼ợ̼ ̼B̼ị̼ ̼G̼i̼ậ̼t̼

̼V̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ổ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼â̼y̼…

Gia Đình

S̼ả̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼3̼0̼ ̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼B̼ị̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼N̼g̼ư̼n̼g̼ ̼N̼ã̼o̼,̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼T̼i̼m̼ ̼T̼h̼a̼i̼ ̼B̼á̼c̼ ̼S̼ĩ̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼Đ̼i̼ ̼P̼h̼ẫ̼u̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼K̼ỳ̼ ̼T̼í̼c̼h̼ ̼C̼ứ̼u̼ ̼C̼ả̼ ̼M̼ẹ̼ ̼L̼ẫ̼n̼ ̼C̼o̼n̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼…

You cannot copy content of this page