Gia Đình

Chân dung cặp vợ chồng…

͟S͟á͟n͟g͟ ͟5͟/͟7͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟p͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟B͟ì͟n͟h͟ ͟H͟à͟n͟,͟ ͟T͟P͟ ͟H͟ả͟i͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟χ͟ô͟n͟ ͟χ͟a͟o͟ ͟v͟ề͟ ͟ɴ͟ɢ͟н͟i͟ ͟v͟ấ͟n͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟v͟ụ͟…

Gia Đình

“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼ó̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼.á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼e̼n̼ ̼v̼à̼o̼”̼

H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼.ỷ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼…

Gia Đình

P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼3̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ờ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼

C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼…

Gia Đình

Bé̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼

x S̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼N̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼…

Gia Đình

V̼ợ̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼n̼h̼á̼t̼:̼ ̼N̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ẩ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼…