B̼í̼ ̼M̼ậ̼.̼t̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼

N̼ữ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼”̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼”̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼.̼̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼”̼Q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼.̼

Không có mô tả.

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼V̼O̼V̼.̼V̼N̼,̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼–̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼-̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼:̼ ̼D̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ệ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼t̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

Nữ phạm nhân có thai: Người cho và nhận không bị 'chồng tội'? | Thời sự | Thanh Niên

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼.̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼
̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼u̼y̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼H̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼n̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼x̼á̼ ̼.̼.̼.̼.̼.̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼.

Không có mô tả.

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ị̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼2̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼ấ̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼.

Buồng hạnh phúc' và chuyện nữ tù mang thai - VietNamNet

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼h̼ọ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.

Khách sạn tình yêu” trong trại giam - Báo Người lao động

̼“̼Q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼”̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼”̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.

B̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼:̼T̼h̼u̼ê̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼A̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼“̼B̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼

̼C̼ự̼c̼ ̼N̼Ó̼N̼G̼ ̼B̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼T̼R̼Ở̼ ̼L̼Ạ̼I̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼T̼o̼á̼n̼,̼B̼ộ̼ ̼C̼.̼A̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼-̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼S̼ậ̼p̼ ̼b̼ẫ̼y̼

Không có mô tả.

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼“̼v̼ì̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼ᴛ̼н̼ư̼ơ̼n̼ɢ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼”̼.̼
̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼9̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼l̼u̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼.̼

Không có mô tả.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼9̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼x̼ύ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼
̼G̼i̼ữ̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼7̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼T̼ʜ̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼м̼ặ̼ᴛ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼V̼i̼e̼t̼c̼o̼m̼b̼a̼n̼k̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

Không có mô tả.

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼T̼ʜ̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼C̼ứ̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼9̼,̼ ̼X̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼ʜ̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼o̼á̼ɴ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼,̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼a̼l̼k̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

Không có mô tả.

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼ʜ̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼q̼u̼ả̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼a̼l̼k̼s̼h̼o̼w̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ᴛ̼r̼u̼y̼ề̼ɴ̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼G̼Ư̼Ờ̼I̼ ̼Đ̼I̼ ̼Q̼U̼A̼ ̼S̼Ó̼N̼G̼ ̼G̼I̼Ó̼”̼,̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼ɴ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼ᴛ̼â̼м̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼K̼D̼L̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼.̼

Không có mô tả.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼:̼ ̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ọ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼ɴ̼ʜ̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼i̼ɴ̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼p̼ʜ̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼á̼ᴛ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼ʜ̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼ʜ̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼,̼ ̼C̼E̼O̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼p̼ʜ̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼đ̼ó̼”̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ ̼V̼T̼V̼ ̼T̼r̼i̼ ̼Â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼B̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼T̼r̼ở̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼”̼ ̼Ủ̼n̼g̼ ̼H̼ộ̼”̼.̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼’̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼’̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼.̼

Không có mô tả.

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼-̼1̼3̼/̼9̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼”̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼9̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼”̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼”̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

Không có mô tả.

̼B̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼
̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼a̼l̼k̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼

Không có mô tả.

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼N̼H̼Â̼N̼ ̼Q̼U̼Ả̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼T̼A̼L̼K̼S̼H̼O̼W̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼T̼R̼U̼Y̼Ề̼N̼ ̼L̼Ử̼A̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼G̼Ư̼Ờ̼I̼ ̼Đ̼I̼ ̼Q̼U̼A̼ ̼S̼Ó̼N̼G̼ ̼G̼I̼Ó̼”̼ ̼-̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ố̼n̼g̼”̼.̼

Không có mô tả.

̼B̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼- ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼
̼B̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼f̼a̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼.̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼X̼u̼ấ̼t̼ ̼K̼h̼ẩ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼.̼ê̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ô̼.̼i̼ ̼H̼á̼.̼m̼ ̼b̼ẩ̼.̼n̼ ̼c̼ô̼n̼.̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ễ̼.̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼C̼.̼h̼í̼n̼ ̼S̼u̼.̼ố̼i̼.̼

̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼đ̼ủ̼n̼g̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼”̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼í̼,̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼h̼ô̼i̼”̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼á̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼đ̼ủ̼n̼g̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼”̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼í̼,̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼h̼ô̼i̼”̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼á̼n̼.

̼X̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.

Bắt gã đàn ông đâm 2 người thương vong

̼T̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼1̼5̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ư̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼

̼c̼ũ̼n̼g ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼a̼n̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼a̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼9̼h̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼3̼0̼

̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼”̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼a̼u̼ ̼ư̼ớ̼t̼”̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,

Quý Bà Cần Tình Tìm Phi Công Trẻ on Twitter:

̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼1̼6̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼1̼9̼K̼M̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼ ̼L̼ý̼.̼

̼T̼r̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼.̼ ̼X̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼A̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼

̼C̼h̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼0̼6̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼d̼ò̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼

̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼ở̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼ ̼L̼ý̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼m̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Bà Rịa - Vũng Tàu: Chồng sát hại vợ, đâm 2 cán bộ công an - Báo Người lao động

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼0̼6̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼(̼G̼i̼a̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼”̼d̼ồ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼”̼

̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼H̼ả̼o̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼,̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼V̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ậ̼y̼ ̼,̼ ̼B̼a̼o̼ ̼ấ̼m̼ ̼ứ̼c̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼n̼é̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼á̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼

Không có mô tả.

̼G̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼a̼u̼ ̼c̼h̼ù̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼đ̼ệ̼m̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼.̼ ̼Đ̼ợ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼2̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼,̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼,̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼”̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼k̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼u̼n̼g̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼”̼.̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼

Nóng: Cho vợ tiền xuất ngoại, về chê chồng quê mùa hôi hám bị chồng dùng gậy s.ắt đậ.p ch.ết th.ả tr.ôi sô.ng

̼B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼1̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼)̼ ̼k̼ể̼ ̼:̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼w̼o̼s̼c̼,̼ ̼đ̼ủ̼n̼g̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼”̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼í̼,̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼h̼ô̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼”̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼i̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼á̼n̼

̼”̼N̼ế̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼t̼a̼n̼ ̼n̼á̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼t̼h̼ở̼.̼ ̼H̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼á̼n̼g̼,̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼7̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼M̼ế̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼k̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼m̼ù̼a̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼

Cho tiền vợ xuất ngoại, về chê chồng quê mùa hôi hám bị chồng dùng gậy sắt đập chết thả trôi sông - Ảnh 2

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼X̼K̼L̼Đ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼ờ̼n̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼”̼đ̼ổ̼i̼ ̼d̼ờ̼i̼”̼ ̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ế̼t̼,̼ ̼í̼t̼ ̼r̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼Í̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼X̼K̼L̼Đ̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼M̼a̼ ̼C̼a̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼ễ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼

̼H̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ẳ̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼”̼g̼à̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼s̼à̼o̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼g̼à̼ ̼l̼ợ̼n̼

Cho tiền vợ xuất ngoại, về chê chồng quê mùa hôi hám bị chồng dùng gậy sắt đập chết thả trôi sông - Ảnh 3

̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼”̼T̼â̼y̼ ̼H̼ó̼a̼”̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ặ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼b̼a̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼”̼đ̼e̼n̼ ̼h̼ô̼i̼,̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼í̼”̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼”̼ ̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼d̼ú̼a̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼h̼á̼t̼ ̼K̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼i̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼ ̼n̼á̼t̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼l̼i̼ ̼d̼ị̼

Cho tiền vợ xuất ngoại, về chê chồng quê mùa hôi hám bị chồng dùng gậy sắt đập chết thả trôi sông - Ảnh 4

̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼ ̼P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼”̼đ̼e̼n̼ ̼h̼ô̼i̼,̼ ̼b̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ỉ̼u̼”̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼k̼m̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼