H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼:̼ ̼’̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼’̼

C̼h̼ỉ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼-̼T̼H̼P̼T̼ ̼T̼â̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼

̼L̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼b̼à̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼?̼

̼H̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼ỳ̼,̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼V̼.̼K̼.̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼r̼ầ̼y̼ ̼l̼a̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼h̼é̼ ̼n̼h̼à̼ ̼K̼.̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼

̼K̼.̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼H̼ỏ̼i̼ ̼K̼.̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ơ̼m̼ ̼r̼ớ̼m̼:̼ ̼“̼V̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼,̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼”̼.̼

̼K̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼,̼ ̼r̼á̼p̼ ̼v̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼b̼à̼i̼.̼

̼“̼C̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼”̼,̼ ̼K̼.̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼2̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼K̼.̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ầ̼n̼…̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼a̼,̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼T̼.̼C̼.̼N̼.̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼K̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼.̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ầ̼y̼,̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼N̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼H̼ỏ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼d̼ạ̼y̼ ̼A̼,̼ ̼Ă̼,̼ ̼Â̼,̼ ̼B̼,̼ ̼C̼”̼.̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼G̼ơ̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼N̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ả̼y̼ ̼5̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼“̼T̼u̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼d̼ạ̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼E̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼4̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼è̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼G̼ơ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼.̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼–̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼.̼T̼À̼I̼

̼L̼ậ̼t̼ ̼x̼e̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ở̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼à̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼b̼i̼ể̼u̼,̼ ̼e̼m̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼u̼ệ̼c̼h̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼“̼n̼h̼ạ̼c̼”̼ ̼e̼m̼ ̼g̼h̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼n̼ạ̼c̼”̼,̼ ̼“̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼h̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼l̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ử̼”̼,̼ ̼“̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼b̼i̼ể̼u̼”̼ ̼g̼h̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼à̼ ̼h̼i̼ể̼u̼”̼…̼

̼N̼.̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼â̼m̼ ̼t̼i̼ế̼t̼…̼ ̼H̼ỏ̼i̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼N̼.̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼e̼m̼”̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼K̼.̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼4̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ầ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼“̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼6̼ ̼e̼m̼”̼

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼-̼T̼H̼P̼T̼ ̼T̼â̼n̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼à̼n̼h̼ ̼–̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼.̼T̼À̼I̼

̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼L̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼-̼T̼H̼P̼T̼ ̼T̼â̼n̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼o̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼“̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼i̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼”̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼à̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼n̼ữ̼ ̼2̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼n̼a̼m̼ ̼3̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼k̼é̼m̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼6̼ ̼e̼m̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼è̼m̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼2̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼

̼“̼C̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼e̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼”̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼6̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼M̼ỹ̼.̼

̼“̼N̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼k̼h̼á̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼r̼è̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

You cannot copy content of this page