N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼:̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼”̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼g̼h̼é̼t̼

N̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ê̼n̼h̼ ̼v̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼4̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼7̼/̼4̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼

̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼”̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼đ̼è̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼4̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼M̼a̼i̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼:̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼2̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼l̼i̼p̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼.̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ò̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼.̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼M̼a̼i̼.̼

̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼l̼i̼p̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ố̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼”̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼”̼.̼

You cannot copy content of this page