L̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼í̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼:̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼

L̼ấ̼y̼ ̼5̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼“̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ờ̼”̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼3̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼L̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼í̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼:̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼9̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼h̼o̼ã̼n̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼ ̼B̼á̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼5̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼“̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼4̼/̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼4̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼í̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼(̼5̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ộ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼í̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼.̼

̼L̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼í̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼:̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼“̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼í̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼õ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼í̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼v̼í̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼A̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼á̼c̼ ̼x̼é̼p̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼)̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ỡ̼ ̼1̼ ̼ô̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼A̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼5̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼T̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼7̼/̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼T̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼e̼,̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼8̼ ̼B̼ộ̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

̼L̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼í̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼:̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼

̼V̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼.̼ ̼T̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼í̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼D̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼9̼ ̼d̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼ố̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼ú̼,̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼í̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼T̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼í̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

You cannot copy content of this page