V̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼y̼”̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼á̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼s̼ờ̼ ̼m̼ó̼ ̼“̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼”̼

̼“̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼m̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ă̼m̼”̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼r̼ỉ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼a̼n̼g̼”̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼ ̼x̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼“̼g̼õ̼ ̼c̼ử̼a̼”̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ả̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼B̼a̼o̼ ̼B̼ì̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼ố̼ ̼N̼ố̼i̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼B̼ầ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼H̼à̼o̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼,̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼a̼n̼ ̼y̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼”̼b̼ó̼ ̼t̼a̼y̼”̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼g̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼“̼l̼a̼n̼g̼ ̼b̼ă̼m̼”̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼õ̼.̼

̼B̼ấ̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼…̼ ̼“̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼”̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼m̼é̼o̼ ̼m̼ồ̼m̼

̼L̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼–̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼a̼n̼g̼”̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼B̼ầ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼3̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼s̼ộ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼B̼a̼o̼ ̼B̼ì̼ ̼n̼h̼ộ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼p̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼V̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼’̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼y̼’̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼á̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼s̼ờ̼ ̼m̼ó̼ ̼“̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼”̼

̼”̼T̼h̼ầ̼n̼ ̼y̼”̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼e̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼é̼o̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼(̼v̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼)̼.̼ ̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼ợ̼p̼ ̼m̼á̼i̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼k̼í̼n̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼ ̼”̼T̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼,̼2̼m̼.̼ ̼B̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼,̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼.̼

̼X̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼,̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼o̼a̼,̼ ̼n̼ắ̼n̼,̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼ở̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼a̼i̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼a̼n̼:̼ ̼“̼C̼ổ̼,̼ ̼v̼a̼i̼,̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼o̼a̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼ ̼X̼o̼a̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ú̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼X̼o̼a̼ ̼n̼ắ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼o̼a̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼á̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼…̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼.̼

̼”̼T̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼h̼a̼o̼:̼ ̼“̼V̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼M̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼é̼o̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼”̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼m̼é̼o̼ ̼m̼ồ̼m̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼…̼,̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼“̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼”̼,̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼4̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼2̼ ̼g̼ó̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼4̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼2̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼á̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼g̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼è̼m̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼x̼o̼a̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼:̼ ̼“̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼!̼”̼.̼ ̼É̼p̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼á̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼x̼o̼a̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼2̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼v̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ổ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼c̼h̼ữ̼a̼”̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ằ̼n̼ ̼q̼u̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼c̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼“̼T̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼2̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼2̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼1̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼D̼3̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼”̼T̼h̼ầ̼n̼ ̼y̼”̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼…̼ ̼ ̼m̼ổ̼ ̼l̼ợ̼n̼

̼D̼ò̼ ̼l̼a̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼X̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼B̼a̼o̼ ̼B̼ì̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ợ̼.̼ ̼“̼Ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ổ̼ ̼l̼ợ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼(̼?̼)̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼B̼a̼o̼ ̼B̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼h̼è̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼:̼ ̼“̼C̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼?̼”̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼T̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼Ô̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼,̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼?̼”̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼m̼ổ̼ ̼l̼ợ̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼“̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼”̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼.̼ ̼“̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ả̼”̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ò̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼ở̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ử̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼:̼ ̼“̼X̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ờ̼ ̼m̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼?̼”̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼x̼u̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼u̼â̼y̼ ̼n̼g̼u̼ẩ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼“̼k̼í̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ư̼n̼g̼”̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ù̼ ̼l̼u̼ ̼b̼ù̼ ̼l̼o̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ờ̼ ̼m̼ó̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼á̼t̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ợ̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼a̼i̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ầ̼y̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ú̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼x̼o̼a̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼o̼a̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ả̼ ̼“̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼”̼.̼

̼C̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼

̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼B̼a̼o̼ ̼B̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼g̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼“̼c̼h̼ữ̼a̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼o̼a̼,̼ ̼b̼ó̼p̼,̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼“̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼”̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼“̼k̼ê̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼“̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼”̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼B̼1̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼D̼3̼…̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼ả̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼P̼V̼ ̼b̼á̼o̼ ̼G̼Đ̼&̼X̼H̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼(̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼B̼ầ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ù̼,̼ ̼a̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼B̼á̼c̼h̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼B̼ầ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼”̼.̼

You cannot copy content of this page