C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼“̼đ̼i̼ ̼g̼á̼i̼“̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ẻ̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼2̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼?̼

T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼F̼B̼ ̼T̼.̼T̼.̼T̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼è̼m̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼à̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼K̼i̼ế̼n̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼b̼ẻ̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼2̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼b̼ẻ̼ ̼g̼ẫ̼y̼ ̼2̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼b̼ẻ̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼2̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼a̼y̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼“̼S̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼á̼”̼,̼ ̼H̼.̼T̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼u̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼F̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼

̼C̼ò̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼D̼.̼K̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼Đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼á̼o̼”̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼5̼,̼ ̼P̼V̼ ̼Đ̼ờ̼i̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼P̼l̼u̼s̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼K̼i̼ế̼n̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼.̼ ̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼.̼

̼“̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼,̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼

You cannot copy content of this page