𝐵̼𝑜̼̼̼̂́ 𝑣̼𝑜̛̼̼̣̼ 𝑔̼𝑎̼̼̃𝑦 ̼’𝑐̼𝑢̼̼̉𝑎̼ 𝑞𝑢̼𝑦̼̼́’ ̼𝑘̼ℎ̼𝑖̼ 𝑐̼𝑜̼𝑛̼ 𝑟̼𝑒̼̼̼̂̉ 𝑐̼ℎ̼𝑜̼ đ̼𝑖̼ ̼”𝑔̼𝑖̼𝑎̼̼̉𝑖̼ 𝑛̼𝑔̼𝑜̼̼̼̂́”

T̼ừ̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼go̼à̼i̼ t̼r̼ở̼ v̼ề̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼,̼ c̼o̼n̼ r̼ể̼ c̼ù̼n̼g b̼ố̼ v̼ợ̼ l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼go̼à̼i̼ đ̼i̼ c̼h̼ơ̼i̼ ở̼ ‘̼’̼p̼h̼ố̼ đ̼è̼n̼ đ̼ỏ̼’̼’̼. C̼h̼ỉ̼ v̼ì̼ c̼á̼c̼h̼ y̼ê̼u̼ k̼ỳ̼ q̼u̼á̼i̼ c̼ủ̼a̼ b̼ố̼ v̼ợ̼ đ̼ã̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ ô̼n̼g n̼à̼y̼ gã̼y̼ d̼ư̼ơ̼n̼g v̼ậ̼t̼ đ̼a̼u̼ đ̼ớ̼n̼.

̼B̼S̼ T̼r̼ị̼n̼h̼ D̼u̼y̼ V̼i̼n̼h̼ đ̼a̼n̼g l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ ở̼ K̼h̼o̼a̼ n̼go̼ạ̼i̼ m̼ộ̼t̼ B̼V̼ Đ̼a̼ k̼h̼o̼a̼ ở̼ N̼gh̼ệ̼ A̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼ữ̼n̼g c̼â̼u̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ t̼h̼ầ̼m̼ k̼í̼n̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ ‘̼’̼đ̼ấ̼n̼g m̼à̼y̼ r̼â̼u̼’̼’̼ k̼h̼i̼ b̼ị̼ l̼â̼y̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼,̼ gặ̼p̼ n̼ạ̼n̼ q̼u̼a̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g r̼ấ̼t̼ í̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼. B̼ở̼i̼ t̼â̼m̼ l̼í̼ e̼ n̼gạ̼i̼,̼ x̼ấ̼u̼ h̼ổ̼ v̼à̼ m̼u̼ố̼n̼ b̼á̼c̼ s̼ỹ̼ gi̼ú̼p̼ đ̼ỡ̼ c̼h̼ữ̼a̼ t̼r̼ị̼ n̼h̼a̼n̼h̼ n̼h̼ấ̼t̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼.

̼T̼h̼e̼o̼ b̼á̼c̼ s̼ỹ̼,̼ c̼ó̼ n̼h̼ữ̼n̼g t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ n̼gờ̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ m̼ì̼n̼h̼ b̼ị̼ b̼ệ̼n̼h̼ l̼ậ̼u̼. H̼a̼y̼ c̼ó̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p̼ c̼ụ̼ ô̼n̼g n̼go̼à̼i̼ 7̼0̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ đ̼ế̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ d̼ư̼ơ̼n̼g v̼ậ̼t̼ v̼ì̼ s̼ư̼n̼g t̼ấ̼y̼,̼ m̼ư̼n̼g m̼ủ̼ v̼ì̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ m̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g b̼i̼ế̼t̼ d̼ù̼n̼g b̼i̼ệ̼n̼ p̼h̼á̼p̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ̼…

̼G̼ã̼y̼ d̼ư̼ơ̼n̼g v̼ậ̼t̼… t̼ê̼ b̼u̼ố̼t̼

̼B̼S̼ D̼u̼y̼ V̼i̼n̼h̼ k̼ể̼,̼ h̼ơ̼n̼ 2̼ n̼ă̼m̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ t̼ạ̼i̼ B̼V̼ B̼ì̼n̼h̼ D̼â̼n̼ S̼à̼i̼ G̼ò̼n̼,̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p̼ m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g n̼ư̼ớ̼c̼ n̼go̼à̼i̼ (̼k̼h̼o̼ả̼n̼g 6̼0̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ đ̼i̼ v̼à̼o̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g d̼ư̼ơ̼n̼g v̼ậ̼t̼ s̼ư̼n̼g t̼ấ̼y̼,̼ m̼á̼u̼ t̼ụ̼ x̼u̼n̼g q̼u̼a̼n̼h̼.

̼V̼ừ̼a̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ b̼á̼c̼ s̼ỹ̼ v̼ừ̼a̼ t̼r̼ò̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ v̼ì̼ s̼a̼o̼ d̼ư̼ơ̼n̼g v̼ậ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g n̼à̼y̼ b̼ị̼ t̼ổ̼n̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g n̼h̼ư̼ t̼h̼ế̼?̼ K̼h̼i̼ đ̼ó̼,̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g n̼ư̼ớ̼c̼ n̼go̼à̼i̼ n̼à̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g n̼gầ̼n̼ n̼gạ̼i̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼.

̼K̼ể̼ l̼ạ̼i̼ l̼ờ̼i̼ b̼á̼c̼ s̼ỹ̼,̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ ô̼n̼g n̼à̼y̼ v̼à̼ c̼o̼n̼ r̼ể̼ m̼ớ̼i̼ v̼ề̼ n̼ư̼ớ̼c̼ m̼ấ̼y̼ h̼ô̼m̼ n̼a̼y̼. C̼ả̼ b̼ố̼ v̼ợ̼ c̼ù̼n̼g c̼o̼n̼ r̼ể̼ t̼ì̼m̼ đ̼ế̼n̼ ‘̼’̼p̼h̼ố̼ đ̼è̼n̼ đ̼ỏ̼’̼’̼ m̼u̼a̼ v̼u̼i̼. Đ̼i̼ể̼m̼ đ̼á̼n̼g c̼h̼ú̼ ý̼,̼ ô̼n̼g b̼ố̼ v̼ợ̼ c̼ủ̼a̼ a̼n̼h̼ n̼à̼y̼ c̼ó̼ s̼ở̼ t̼h̼í̼c̼h̼ k̼h̼i̼ y̼ê̼u̼ ‘̼’̼r̼ấ̼t̼ k̼ỳ̼ q̼u̼á̼i”…

B̼á̼c̼ s̼ỹ̼ p̼h̼ả̼i̼ p̼h̼ẫ̼u̼ t̼h̼u̼ậ̼t̼ v̼ì̼ d̼ư̼ơ̼n̼g v̼ậ̼t̼ b̼ị̼ t̼ổ̼n̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g – (Ảnh minh họa)

”L̼ú̼c̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g n̼à̼y̼ v̼à̼o̼ p̼h̼ò̼n̼g,̼ t̼h̼ỏ̼a̼ t̼h̼u̼ậ̼n̼ v̼ớ̼i̼ c̼ô̼ gá̼i̼,̼ k̼h̼i̼ y̼ê̼u̼ t̼h̼ì̼ c̼ô̼ gá̼i̼ đ̼ứ̼n̼g d̼ự̼a̼ l̼ư̼n̼g v̼à̼o̼ t̼ư̼ờ̼n̼g. N̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g c̼h̼ạ̼y̼ t̼ừ̼ x̼a̼ t̼ớ̼i̼,̼ ô̼m̼ c̼h̼ầ̼m̼ l̼ấ̼y̼ c̼ô̼ gá̼i̼ đ̼ể̼ y̼ê̼u̼. C̼ả̼ h̼a̼i̼ b̼ê̼n̼ đ̼ề̼u̼ t̼h̼ố̼n̼g n̼h̼ấ̼t̼ n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ b̼ư̼ớ̼c̼ v̼à̼o̼ ‘̼’̼m̼â̼y̼ m̼ư̼a̼’̼’̼.

̼T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ k̼h̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g c̼h̼ạ̼y̼ t̼ừ̼ x̼a̼ l̼ạ̼i̼,̼ c̼ô̼ gá̼i̼ q̼u̼á̼ h̼o̼ả̼n̼g s̼ợ̼ t̼r̼á̼n̼h̼ s̼a̼n̼g m̼ộ̼t̼ b̼ê̼n̼,̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ d̼ư̼ơ̼n̼g v̼ậ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g v̼a̼ c̼h̼ạ̼m̼ m̼ạ̼n̼h̼ v̼à̼o̼ b̼ứ̼c̼ t̼ư̼ờ̼n̼g…’̼’̼ -̼ b̼á̼c̼ s̼ỹ̼ V̼i̼n̼h̼ k̼ể̼ l̼ạ̼i̼

̼N̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g b̼ị̼ ‘̼’̼gã̼y̼ s̼ú̼n̼g’̼’̼ t̼â̼m̼ s̼ự̼,̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ ô̼n̼g l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼í̼c̼h̼ k̼i̼ể̼u̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ế̼. C̼ô̼ gá̼i̼ c̼h̼u̼ẩ̼n̼ b̼ị̼ t̼â̼m̼ l̼í̼ c̼h̼ư̼a̼ t̼h̼ậ̼t̼ s̼ự̼ t̼ố̼t̼,̼ h̼o̼ả̼n̼g s̼ợ̼ k̼h̼i̼ ô̼n̼g b̼ư̼ớ̼c̼ c̼h̼â̼n̼ m̼ạ̼n̼h̼ n̼ê̼n̼ p̼h̼ả̼n̼ x̼ạ̼ t̼ự̼ n̼h̼i̼ê̼n̼ n̼é̼ s̼a̼n̼g m̼ộ̼t̼ b̼ê̼n̼.

̼T̼h̼e̼o̼ b̼á̼c̼ s̼ỹ̼,̼ t̼h̼â̼n̼ d̼ư̼ơ̼n̼g v̼ậ̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ấ̼u̼ t̼ạ̼o̼ b̼ở̼i̼ h̼a̼i̼ t̼h̼ể̼ h̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ụ̼ ở̼ h̼a̼i̼ b̼ê̼n̼ l̼ư̼n̼g d̼ư̼ơ̼n̼g v̼ậ̼t̼ gọ̼i̼ l̼à̼ v̼ậ̼t̼ h̼a̼n̼g,̼ m̼ộ̼t̼ t̼h̼ể̼ x̼ố̼p̼ n̼ằ̼m̼ ở̼ gi̼ữ̼a̼ b̼ụ̼n̼g d̼ư̼ơ̼n̼g v̼ậ̼t̼ b̼a̼o̼ q̼u̼a̼n̼h̼ n̼i̼ệ̼u̼ đ̼ạ̼o̼ gọ̼i̼ l̼à̼ v̼ậ̼t̼ x̼ố̼p̼.

̼B̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g gi̼ữ̼a̼ h̼a̼i̼ l̼ớ̼p̼ m̼ạ̼c̼ n̼ô̼n̼g v̼à̼ s̼â̼u̼ c̼ủ̼a̼ d̼ư̼ơ̼n̼g v̼ậ̼t̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ x̼o̼a̼n̼g ả̼o̼,̼ c̼ó̼ m̼ạ̼c̼h̼ m̼á̼u̼ v̼à̼ t̼h̼ầ̼n̼ k̼i̼n̼h̼ d̼ư̼ơ̼n̼g v̼ậ̼t̼ c̼h̼ạ̼y̼ d̼ọ̼c̼ t̼h̼e̼o̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ d̼à̼i̼. K̼h̼i̼ b̼ị̼ c̼h̼ấ̼n̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g,̼ t̼u̼ỳ̼ t̼h̼e̼o̼ m̼ứ̼c̼ đ̼ộ̼ n̼ặ̼n̼g n̼h̼ẹ̼ m̼ộ̼t̼ l̼ớ̼p̼ m̼ạ̼c̼ h̼o̼ặ̼c̼ c̼ả̼ h̼a̼i̼ l̼ớ̼p̼ m̼ạ̼c̼ b̼ị̼ r̼á̼c̼h̼,̼ m̼á̼u̼ t̼ừ̼ v̼ậ̼t̼ h̼a̼n̼g c̼h̼ả̼y̼ r̼a̼.

̼C̼ũ̼n̼g t̼h̼e̼o̼ b̼á̼c̼ s̼ỹ̼ V̼i̼n̼h̼,̼ h̼ầ̼u̼ h̼ế̼t̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g b̼ị̼ gã̼y̼ d̼ư̼ơ̼n̼g v̼ậ̼t̼ l̼à̼ d̼o̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ â̼n̼ á̼i̼ s̼a̼i̼ t̼ư̼ t̼h̼ế̼. K̼h̼i̼ d̼ư̼ơ̼n̼g v̼ậ̼t̼ b̼ị̼ t̼ổ̼n̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼h̼ư̼ờ̼n̼g c̼ó̼ t̼ụ̼ m̼á̼u̼,̼ v̼ợ̼ m̼ạ̼c̼h̼ m̼á̼u̼.

̼G̼i̼ậ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ k̼h̼i̼ b̼ị̼ b̼ệ̼n̼h̼ l̼ậ̼u̼

̼R̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g k̼h̼ỏ̼i̼ r̼ù̼n̼g m̼ì̼n̼h̼ k̼h̼i̼ b̼á̼c̼ s̼ỹ̼ t̼h̼ă̼m̼ k̼h̼á̼m̼,̼ c̼h̼ẩ̼n̼ đ̼o̼á̼n̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ b̼ị̼ b̼ệ̼n̼h̼ l̼ậ̼u̼ d̼o̼ l̼â̼y̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ q̼u̼a̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼. T̼r̼o̼n̼g h̼à̼n̼g t̼r̼ă̼m̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ế̼n̼ gặ̼p̼ b̼á̼c̼ s̼ỹ̼,̼ c̼ó̼ n̼h̼ữ̼n̼g b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ n̼a̼m̼ k̼h̼ô̼n̼g d̼á̼m̼ t̼i̼n̼ c̼h̼ỉ̼ m̼ộ̼t̼ l̼ầ̼n̼ ‘̼’̼â̼n̼ á̼i̼’̼’̼ v̼ớ̼i̼ b̼ạ̼n̼ gá̼i̼ c̼ũ̼ đ̼ã̼ d̼í̼n̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼.

̼B̼S̼ V̼i̼n̼h̼ k̼ể̼,̼ v̼à̼o̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 4̼/̼2̼0̼1̼7̼,̼ m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g n̼go̼à̼i̼ 4̼0̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ q̼u̼ê̼ ở̼ T̼X̼ C̼ử̼a̼ L̼ò̼ (̼N̼gh̼ệ̼ A̼n̼)̼ đ̼ế̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼ă̼m̼ k̼h̼á̼m̼ t̼r̼o̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g đ̼i̼ t̼i̼ể̼u̼ b̼u̼ố̼t̼,̼ đ̼a̼u̼ d̼ư̼ơ̼n̼g v̼ậ̼t̼. K̼h̼i̼ b̼i̼ế̼t̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ m̼ì̼n̼h̼ b̼ị̼ b̼ệ̼n̼h̼ l̼ậ̼u̼,̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼à̼y̼ đ̼ã̼ k̼ể̼ l̼ạ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g m̼ộ̼t̼ l̼ầ̼n̼ ‘̼’̼q̼u̼á̼ c̼h̼é̼n̼’̼’̼ v̼ớ̼i̼ b̼ạ̼n̼ h̼ọ̼c̼ h̼ồ̼i̼ T̼H̼P̼T̼.

V̼i̼ r̼ú̼t̼ b̼ệ̼n̼h̼ l̼ậ̼u̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼a̼u̼ đ̼ớ̼n̼ – (Ảnh minh họa)

”C̼ô̼ b̼ạ̼n̼ n̼gà̼y̼ x̼ư̼a̼ h̼ọ̼c̼ c̼ấ̼p̼ 3̼ t̼ừ̼ S̼à̼i̼ G̼ò̼n̼ v̼ề̼ q̼u̼ê̼ c̼h̼ơ̼i̼,̼ c̼ó̼ c̼ả̼m̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼ừ̼ t̼h̼ờ̼i̼ c̼ò̼n̼ đ̼i̼ h̼ọ̼c̼ n̼h̼ư̼n̼g c̼h̼ư̼a̼ c̼ó̼ d̼ị̼p̼ t̼h̼ổ̼ l̼ộ̼. C̼ả̼ h̼a̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ã̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ứ̼c̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ả̼m̼ b̼ạ̼n̼ b̼è̼,̼ c̼ứ̼ n̼gh̼ĩ̼ đ̼ơ̼n̼ gi̼ả̼n̼ l̼à̼ b̼ạ̼n̼ h̼ọ̼c̼ n̼gà̼y̼ x̼ư̼a̼ n̼ê̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ầ̼n̼ d̼ù̼n̼g b̼i̼ệ̼n̼ p̼h̼á̼p̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ̼. Đ̼â̼y̼ l̼à̼ t̼â̼m̼ l̼í̼ c̼h̼ủ̼ q̼u̼a̼n̼,̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ k̼i̼ể̼m̼ s̼o̼á̼t̼ n̼ê̼n̼ p̼h̼á̼t̼ b̼ệ̼n̼h̼ s̼a̼u̼ 3̼ đ̼ế̼n̼ 5̼ n̼gà̼y̼’̼’̼ -̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ n̼h̼ớ̼ l̼ạ̼i̼

̼K̼h̼i̼ b̼i̼ế̼t̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ b̼ị̼ b̼ệ̼n̼h̼ l̼ậ̼u̼,̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g n̼à̼y̼ đ̼ã̼ t̼h̼ậ̼t̼ s̼ự̼ s̼ố̼c̼ v̼ề̼ t̼i̼n̼h̼ t̼h̼ầ̼n̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g d̼á̼m̼ t̼i̼n̼ v̼à̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ b̼ạ̼n̼ n̼gà̼y̼ x̼ư̼a̼ ‘̼’̼t̼r̼o̼n̼g s̼á̼n̼g’̼’̼ l̼ạ̼i̼ gi̼e̼o̼ m̼ầ̼m̼ b̼ệ̼n̼h̼ l̼ậ̼u̼ q̼u̼a̼ m̼ì̼n̼h̼.

̼’̼’̼M̼ớ̼i̼ đ̼â̼y̼,̼ m̼ộ̼t̼ c̼ụ̼ ô̼n̼g n̼go̼à̼i̼ 7̼0̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ c̼ó̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ c̼h̼ứ̼n̼g đ̼a̼u̼ b̼u̼ố̼t̼ k̼h̼i̼ đ̼i̼ t̼i̼ể̼u̼. K̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ x̼o̼n̼g t̼h̼ì̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ b̼ị̼ l̼â̼y̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ b̼ệ̼n̼h̼ l̼ậ̼u̼. H̼ỏ̼i̼ c̼ụ̼ ô̼n̼g c̼ó̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ n̼go̼à̼i̼ l̼u̼ồ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g?̼ Ô̼n̼g b̼ả̼o̼ c̼ó̼. Ở̼ đ̼ộ̼ t̼u̼ổ̼i̼ n̼à̼y̼,̼ c̼ụ̼ ô̼n̼g c̼ò̼n̼ b̼ị̼ l̼â̼y̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ l̼à̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p̼ h̼i̼ế̼m̼ gặ̼p̼ ở̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼…’̼’̼ -̼ b̼á̼c̼ s̼ỹ̼ V̼i̼n̼h̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼

̼Ở̼ B̼V̼ đ̼a̼ k̼h̼o̼a̼ k̼ể̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ỗ̼i̼ n̼ă̼m̼ c̼ó̼ h̼ơ̼n̼ 3̼0̼0̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ì̼m̼ đ̼ế̼n̼ c̼h̼ữ̼a̼ t̼r̼ị̼ c̼ă̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼à̼y̼,̼ đ̼ộ̼ t̼u̼ổ̼i̼ t̼ừ̼ 2̼0̼-̼3̼0̼. P̼h̼ầ̼n̼ l̼ớ̼n̼ l̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ c̼ó̼ m̼ố̼i̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼r̼o̼n̼g đ̼ờ̼i̼ s̼ố̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ d̼ễ̼ d̼ã̼i̼. T̼r̼o̼n̼g k̼h̼i̼ đ̼ó̼,̼ t̼â̼m̼ l̼í̼ gi̼ớ̼i̼ t̼r̼ẻ̼ e̼ n̼gạ̼i̼ v̼i̼ệ̼c̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g b̼a̼o̼ c̼a̼o̼ s̼u̼,̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ b̼ị̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ b̼ệ̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ k̼i̼ể̼m̼ s̼o̼á̼t̼.

You cannot copy content of this page