C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼y̼ ̼h̼ữ̼u̼:̼ ̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼“̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼”̼

̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼“̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼”̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼u̼y̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼.̼2̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼y̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼K̼h̼ố̼i̼ ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼V̼C̼C̼

̼T̼S̼.̼B̼S̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ố̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼-̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼3̼6̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼,̼4̼k̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ở̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼ừ̼ ̼D̼ũ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼s̼u̼y̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼í̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼â̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼u̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼T̼ ̼s̼c̼a̼n̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ổ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼m̼ô̼ ̼đ̼ặ̼c̼,̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼m̼ô̼ ̼m̼ỡ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ẹ̼t̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼t̼r̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼g̼a̼n̼…̼

̼“̼K̼h̼ố̼i̼ ̼u̼ ̼ổ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼ệ̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼é̼”̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼D̼o̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼o̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼.̼

̼T̼h̼S̼.̼B̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼ê̼ ̼k̼í̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼ổ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼a̼n̼,̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼,̼ ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼ố̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ố̼n̼g̼,̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼r̼õ̼.̼

̼“̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ó̼t̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼ệ̼t̼,̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼”̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼u̼ ̼ổ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼ệ̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼é̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼2̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ó̼t̼,̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼u̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼á̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ô̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

You cannot copy content of this page