Đời Sống

H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼: ̼f̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼4̼/̼5̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼(̼C̼D̼C̼)̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼7̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼…

Đời Sống

G̼ấ̼p̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼,̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼…

Đời Sống

C̼ầ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ι̼ɴ̼н̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ỏ̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ạ̼м̼ ̼т̼н̼u̼

K̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼…

Đời Sống

G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼F̼0̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼F̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼s̼t̼a̼t̼u̼s̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼…

Đời Sống

2̼6̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼‘̼b̼ị̼ ̼é̼p̼’̼ ̼d̼ự̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼N̼a̼t̼i̼o̼n̼s̼ ̼L̼e̼a̼g̼u̼e̼

̼D̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼6̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼…

You cannot copy content of this page